ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Bilden visar ett av schakten till Nordgruvan. Notera den fina brädinfordringen och pumpstocken till vänster. Gruvan upptogs år 1872 och blev senare öppnad med tre schakt. På 30 m nivå hade malmerna en sammanlagd area av 124 kvm. För malmen i denna gruva har tidvis en rätt hög halt av mangan (ca 1 - 2 %) varit karakteristisk, och på grund av detta extra värdefull. Största djupet uppgår till 60 meter.