ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag


GÅSGRUVAN - ÅRSREDOGÖRELSER 1970 - 74

 

1970

 

GÅSGRUVAN 1970.

 

Brytning och uppfordring.

 

Kalksten har sommartid brutits i dagbrott och vintertid i strossar under jord på 57 m avvägning. Totalt bruten kvantitet 104.309 ton, varav 5.779 ton gråberg.

 

Undersökning och tillredning.

 

På 57 m avvägning har diamantborrhål nr 432, 433, 434, 435, 436 och 437 slagits för att utröna kalkkroppens gränser.

Orter har drivits för planerad underjordsbrytning.

Ny verkstad med smörjgrop har iordningställts.

I gamla verkstaden har personalmatsal inbyggts.

För ventilation har en stigort drivits från 57 m avvägning till dagpallbotten på 30 m avvägning.

 

Ovan jord.

 

Av brutna kvantiteten kalksten har 74.828 ton gått till bränning i två roterugnar och 19.714 ton gått till sorteringsverk, där 10.988 ton sulfitsten erhållits.

Produktion av bränd kalk har varit 40.706 ton.

En ny vattenledning 4” har nedlagts mellan pumphus och kalkverket.

Ugnarnas driftstid              ugn 1.      326 dygn

                                                   ”   2.      301    ”

 

 

 

Persberg den 15 februari 1971.

 

Gösta Breitholtz

 

1971

 

Gåsgruvan 1971.

Brytning och uppfordring.

Kalksten har brutits såväl i dagpall som under jord på 57 m:s avvägning.

Totalt bruten kvantitet = 116.370 ton, varav 21.442 ton gråberg.

Undersökning och tillredning.

På 57 m. avvägning har tillredning för planerad underjordsbrytning fortsatt. Tre stigorter har drivits för att förbättra ventilationen. Under pågående förstärkningsarbete av stora transportorten från dagen ned till 30 m avvägning uppstod i maj månad ett ras som avstängde denna kommunikation. En ny ort på ca 60 m. fick därför drivas vid sidan och söder om den inrasade orten. Den nya orten har armerats och betongsprutats, då även denna gick genom mycket dåligt berg.

 

Ovan jord

 

Av den brutna kvantiteten har                                  69.009 ton

gått till bränning i två roterugnar och                      22.255  ”

gått till sorteringsverk, där 17. 533 ton kalksten i olika fraktioner erhållits.

Produktion av bränd kalk har varit 38.465 ton.

Ugnarnas driftstid                  ugn nr 1    333 dygn

                                                       ”    ”  2    268   ”

Totala arbetsstyrkan var vid årets slut 30 man.

 

 

Persberg den 19 januari 1972

 

Gösta Breitholtz

 

 

1972

 

REDOGÖRELSE ÖVER VERKSAMHETEN VID GÅSGRUVAN 1972.

 

 

Brytning och uppfordring

 

Kalksten har brutits såväl i dagpall som under jord på 57 m avvägning.

Totalt bruten kvantitet = 101.888 ton, varav 21.083 ton gråberg.

 

Undersökning och tillredning

 

På 57 m avvägning har tillredning för planerad underjordsbrytning fortsatt. ”Ringvägen” som går fram efter brottets västra begränsning står nu under södra delen av dagbrottet där en stigort uppborrats för ventilation. För planerad brytning på 80 m avvägning har en snedbana påhuggits från 57 m avvägning.

Tre diamantborrningshål har slagits. Nr 447 för att utröna kalkkroppens västra gräns och hål nr 448 och 449 från ”Drottninggatan” mot kalkkroppens östra begränsning.

 

Ovan jord

 

Av den brutna kvantiteten har 70.618 ton gått till bränning i två roterugnar och 12.477 ton gått till sorteringsverk då 10.562 ton kalksten i olika fraktioner erhållits.

 

Produktion av bränd kalk har varit 35.983 ton.

 

Ugnarnas driftstid:  ugn nr 1     317 dygn

                                        ”    ”  2     261   ”

 

Totala arbetsstyrkan var vid årets slut 26 man.

 

Under året har inget olycksfall inträffat.

 

För stoftavskiljning från ugnarna håller ett stenbäddsfilter på att installeras.

 

 

 

Persberg den 2 februari 1973.

 

Gösta Breitholtz

 

1973

 

Redogörelse över verksamheten vid Gåsgruvan 1973

 

 

Undersökning och tillredning

 

På 57 m avvägning har tillredning för underjordsbrytning fortsatt. Från ”Ringvägen” har en tvärort drivits och från denna en stigort till dagpallen på 30 m avvägning. En ny dagpall har härigenom erhållits mellan 30 och 57 m avvägning.

Snedorten mot 80 m avvägning har fortsatts och var vid årsskiftet neddriven 70 m.

Inget diamantborrhål har slagits under året.

I ett gammalt strossrum i brottets norra del har en varmluftspanna installerats. En stigort har drivits från 57 m avvägning till nämnda strossrum. Fläktar har installerats och portar byggts vilket möjliggör ventilation med varmluft under vintertid.

”Finnmossekompressorn” ER6 har installerats på 30 m avvägning. Upplag för el.kablar har iordningställts i rummet norr om sprängämnesmagasinet på 30 m avvägning.

 

Brytning och uppfordring

 

Kalksten har brutits i såväl dagpall som under jord på 57 m avvägning. Totalt bruten kvantitet = 97.429, varav 11.968 ton gråberg.

 

Ovan jord

 

Två ugnar har under större delen av året varit i drift. Produktion av bränd kalk var 41. 532 ton mot 35.983 ton föregående år.

        Ugnarnas drifttid:        ugn 1      319 dygn

                                                       2      309   ”

       

        Leveranser av kalksten har under året varit     6.767   ton

                          ”        filterkalk  ”      ”      ”       ”              3.201    ”

 

Det installerade stenbäddsfiltret startades i februari månad.

Totala arbetsstyrkan var vid årets slut 26 man. Under året har 2 st olycksfall inträffat. Ett ovan och ett under jord.

 

 

Persberg 1974-01-08

 

Gösta Breitholtz
 

1974

 

Redogörelse över verksamheten vid Gåsgruvan 1974

 

Undersökning och tillredning

 

Snedorten mot 80 m avvägning har fortsatts och var vid årsskiftet neddriven 140 m.

 

Inget diamantborrhål har slagits under året.

 

Under året har ett Atlas borraggregat typ Roc 301 provats med gott resultat såväl ovan som under jord.

 

Brytning och uppfordring

 

Kalksten har brutits i dagpall och lastats på såväl 30 som 57 m avvägning. Vintertid har även brutits under jord på 57 m avv. Totalt bruten kvantitet = 107.877 ton, varav  10.835 ton gråberg.

 

Ovan jord

 

Två ugnar har under större delen av året varit i drift. Produktionen av bränd kalk var 47.458 ton mot 41.532 föregående år.

 

Ugnarnas drifttid:              ugn 1                      351 dygn

                                             ugn 2                       344  ”

 

Leveranser av kalksten har under året varit            6.226 ton

                  ”        filterkalk  ”     ”       ”       ”                     5.733  ”

 

Totala arbetsstyrkan var vid årets slut 25 man, varav 15 st. under och 10 st. ovan jord.

 

Under året har inget olycksfall inträffat.

 

 

Persberg  1975-01-20

 

Gösta Breitholtz

 

 

Tillbaks till Bilder, Gåsgruvan >>>>>

 Tillbaks till Historik, Gåsgruvan >>>>>

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR