ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Brytningen i Kistgruvan fick aldrig någon större kontinuitet. Främst på grund av att malmen innehöll rätt höga halter av svavel, vilket bidrog till att järnet blev skört under smidning. Svavelhalten var stundtals så hög att malmen från gruvan förbjöds. Uppe på en sparad bergklack nere i gruvan påminner dock detta vackra smide om verksamheten i gruvan.