ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                      Foto E. Ölander ca 1920
Mannen på bilden har nyligen hämtat malmtunnan på bilden ur hissen vid Gustav Adolfs schakt å 184 m nivå (att man inte körde upp malmen i dagen berodde på att brytningen i de västra delarna av fältet, där malmen i tunnan på bilden kommer ifrån, låg redan på 1920-talet så djupt som på 360 m nivå, och man strävade efter att koncentrera uppfordringen till Kung Gustavs schakt, vars botten låg på 200 m nivå). Sedan handrallade han malmtunnan med ca 1 ton malm ungefär 30 m i den s.k. Kroppaorten, där denna stjälpanordning (stjälpsugga) fanns. Under stjälpsuggan fanns en bergficka, som utmynnade i en tapp å utfraktsnivån på 200 m avvägning, där ett tryckluftslok hämtade malmen.