ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag


FOLK & FÄ

BENGT ERIK MESSING

1859 - 1921                                                                                                                           


(ordagrant från Filipstads Tidning 1921-01-27)

 

Allhärjaren döden har åter gjort ett störande ingrepp i det maskineri, där litet var känner sig som en mer eller mindre betydelsefull kugge. På tisdags afton avled efter en tids prövande sjukdom verkmästaren vid Finshyttans mek. verkstad Bengt Erik Messing.

Född i Ljusnarsbergs församling den 22/9 1859, hade M. anställning på flera platser i sin hembygd. Som järnsvarvare hade han sedermera anställning i 3 år vid Hällefors bruk och 1 år vid Karlstads M. V., därifrån han så gott som omedelbart sökte och erhöll liknande befattning vid Finshyttans M. V. år 1888.

Genom sitt från början visade intresse för de arbeten som lades i hans händer, förbättringar av arbetsmaskiner i sin bransch och vaksamhet i allmänhet, blev han snart mogen för ett mera inflytelserikt ingripande i arbetets gång. År 1896 togs sålunda hans förmåga i anspråk för arbetsledningen och M. blev verkmästare samma år, vilken befattning han sedan med alltjämt ökade förtroenden innehade, tills för ett par månader sedan, då en smygande sjukdom lade den kraftige, verksamme mannen på sjukbädden.

Messing var på sitt område en mångsidig man. Därom vittna bl. a. en hel del rent konstruktiva anordningar för turbinregulatorer, vilka lågo för hans speciella intresse. Samma energi, som han utvecklade i det direkta arbetet, spårades även i de många goda idéer, som under verksamhetens gång mognade hos honom.

För den som från början av Messings verksamhet vid Finshyttan haft tillfälle följa hans göranden och låtanden, är det en kär plikt att kunna bekräfta, att allvar, kraft och outtröttlig energi varit de drivande faktorerna i hans livsgärning. Hans stora förmåga som medlare mellan över- och underordnade är nogsamt känd utan att närmare behöva beröras. Hans redobogenhet att sent och bittida gripa in med lugn och kraft vid störande avbrott i de olika maskineriernas gång vid Finshyttan var även högt skattad.

Helt visst komma hans arbetskamrater att bevara den vänsälle mannen i kär hågkomst och instämma med saknad i ett

  Frid över hans minne!

 

                                                                                    *

 

Den bortgångne sörjes närmast av efterlevande maka, en son, ingenjör Hjalmar Messing, f. n. i Amerika, samt 2 döttrar, av vilka en är gift med forstmästare G. Hermansson, Uddeholm.

 

O. B.

 

Mer om Finshyttans bruk:

 
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR