ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

HJALMAR SJÖGREN
1856-1922


Mineralog och geolog. Föräldrar: den berömde mineralogen, geo- logen och bergmästaren Anton Sjögren och Sophie Petersson. Född i Färnebo socken, Värmland. Sjögren genomgick 1875-78 Tekniska högskolans avdelning för bergvetenskap och avlade bergsexamen i Lund 1880. Han var under somrarna 1875-77 behjälplig vid professor A. E. Törnebohms geologiska undersökningar över Filipstads Berg- slag. I Uppsala blev han docent i mineralogi och geologi 1882 och uppehöll professuren i dessa ämnen 1882-84. Företog under 1883 studieresor i Tyskland och Österrike-Ungern.

1885-89 var Sjögren anställd hos bröderna Nobel i Baku (Nafta- bolaget) och gjorde då vidsträckta resor i främre Orienten, Kaukasus, Armenien och Iran med mera. Han återvände till Sverige 1889 då han blev utnämnd till professor i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet. Han omorganiserade där den geologiska institutionen och försåg den bland annat med nya instrument. På grund av sina stora ekonomiska intressen såväl i gruvor som oljefält som i jordegen- domar (Nynäs herresäte utanför Nynäshamn, med flera), och att han dessutom ställt institutionen i Uppsala i sådant skick, att det där gick att bedriva ingående vetenskapliga undersökningar, avgick Sjögren 1894 från professuren. Sjögren hade då sedan fyra år varit gift med Alfred Nobels (dynamitens uppfinnare) brorsdotter Anna Nobel och blev därmed ekonomiskt oberoende, och han kastade sig därför in i en vidsträckt affärsverksamhet.

Efter A. E. Nordenskiölds frånfälle 1901 blev Sjögren hans efterträdare som intendent vid Riksmusei mineralogiska avdelning (Natur- historiska riksmuseet, NRM) och han återgick då till vetenskapen. Han skänkte då dit sin betydande mineralsamling på cirka 7000 stuffer och moderniserade avdelningen i alla avseenden, särskilt vid dess flyttning till de nya lokalerna vid Freskati (Stockholm). Häri ingick även en hel del mineral från fadern Antons samlingar. Under en tioårsperiod omkring 1890-1900 köpte Sjögren mineral för 130 000 kronor och om man tänker på att årslönen för en professor vid denna tid var cirka 7 000 kr, så var det en ansenlig summa pengar det rörde sig om.

När Sjögren återvänt till Sverige, ägnade han de svenska järn- malmerna och deras bildning kritiska undersökningar, som blev fruktbärande för denna frågas lösning. Sjögren hade stort intresse för sin vetenskaps historia; han författade bland annat en biografi över A. E. Nordenskiöld och en redogörelse över Carl von Linné som mineralog. Han redigerade även en svensk översättning av Swedenborgs "De ferro" (1923).

Sjögrens mineralsamling finns fortfarande att beskåda på Natur- historiska riksmuseet i Stockholm och är förmodligen en av världens förnämsta privatsamlingar beträffande mineraler. Sjögrens mineral- samling är utställd i specialtillverkade originalskåp från slutet av 1800-talet. De exklusiva träskåpen har vitrinöverdelar och känne- tecknas av vacker intarsiadekor. Sjögrens första arbeten behandlade de värmländska gruvfälten, och dessa ägnade han sitt arbete livet igenom.

Källor:
Svensk uppslagsbok, 1937.
Projekt Runeberg (http://www.lysator.liu.se/runeberg).
Naturhistoriska Riksmuseet (http://www.nrm.se).


          FOLK & FÄ
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR