ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag


STJÄRNBERGETS KOPPARGRUVA, LESJÖFORS
                                                                                                              

Äldre historik

Denna gruva, som ligger knappt 2 km ost om Blockenhus kraftstation i södra delen av Lesjöfors, upptäcktes år 1704 av kolaren under Lesjöfors bruk, Per Johansson Öbo. En mindre provbrytning kom snart till skott, malmen provsmältes i Kopparberg och gav en mindre mängd garkoppar. Det var ägaren till Lesjöfors bruk, löjtnanten Claes Linroth, som lämnade uppfinnaren ersättning för fyndet och som senare bildade ett bolag bestående, utom av honom, av Johan Linroth, Chr. Nackreij, vilken åtminstone vid ett tillfälle var ledare för företaget, Petter Lindbom, bergsfogden Olof Norijn och några bergsmän. År 1705 tillkom i bolaget bergsmännen vid Gåsborn, Långban och Långbansände. De sistnämnda fruktade att skogen skulle bli anslagen till det nya koppargruvan och ett eventuellt kopparverk. Troligen skulle då inte skogen räcka till för driften av järnhyttorna vid Gåsborn, Långban och Långbansände. Även Christoffer Geijer ville bli delägare, och  med honom träffades överenskommelse i godo.

 Fotot taget mot söder. I mitten det största brytningsrummet, som är tillmakat. Ovanför detta står en person som referens.

 

C. Linroth begärde hos Bergskollegium privilegium på fyndigheten, och rätt att vid den s.k. Stjärnforsen, mellan sjöarna Brereven och Mögreven, få bygga en kopparhytta. Platsen ligger ca 3,5 km sydost om koppargruvan. Det närbelägna Hällefors silververk, protesterade mot anläggningen, och även Bergmästaren var tveksam vid ett besök på platsen. Han tyckte först att man skulle bryta gruvan i lite större omfattning, för att se om det verkligen var lönande med en hytta.

 

Trots detta så lämnades den 28 november 1705 tillstånd att på stället ifråga uppsätta en kopparhytta och en garugn på prov. Skog fick ej tas öster om älven för att ej skada silververket. Hyttan vid Stjärnforsen torde ha påbörjats 1706 och verkar inte varit så obetydlig, ty enligt 1711 års bergmästarberättelse bestod den av en smält- och garugn, ett vändrosthus med 7 ugnar, boningsrum för bokhållare och hyttfolk samt spannmålsbodar. Smältugnen byggdes om år 1708.

 

 Interiör av brytningsrummet i söder.
 

Vad brytningen vid gruvan beträffar uppgick den 1705 till 600 lass malm (ca 490 ton) och både då och året efter sysselsattes en gruvfogde och åtta man. År 1708 bröts 250 tunnor (ca 100 ton) och året innan erhölls 80 tunnor malm i en liten skärpning belägen 1/8 mil från den först upptagna gruvan. Gruvarbetet lades ned år 1710, varvid det uppgavs, att det ej fanns någon malm kvar. Gruvan var då cirka 25 m lång, 13 m bred och 16 m djup i södra ändan. Brytningen måste således, för att vara i början av 1700-talet, varit ganska omfattande. Driften vid kopparhyttan fortsattes troligen, om än i liten omfattning, med malm från Gruvåsens gruvor vid Torskebäcken under några/något år, men nedlades snart. Stjärnbergets koppargruva rensades 1782 – 83 med enligt uppgift rätt stora kostnader. Någon framgång hade man ej med arbetet, som slutade sistnämnda år efter att ha medfört stor förlust för intressenterna.

 

 Utsikten från gruvans varphögar mot väster är hänförande.

 

Nytt försök

Under sommaren 1942 påbörjades ny undersökning vid gruvan av verkstadsarbetarna Sigfrid Magnusson och Erik Sandberg samt Hjalmar Carlsson (den s.k. Munkås-Johan) i Filipstad. Med hjälp utav en s.k. hävert tömde de gruvan på ett par dagar. Botten i gruvan var full av smörja. Borrning skedde för hand, och man sköt loss ett par prov som insändes till Bergsskolan i Filipstad. Resultatet lär dock ha varit negativt.  Antagligen var det mest svavelkis. En stollgång lär visst finnas nedanför gruvan och in till dess botten, den var vid det här tillfället 1942 igentäppt. C.A. Billman var i mitten av 1950-talet i kontakt med f.d. gruvdisponenten John Weslien vid Långbans gruvor. Weslien trodde dock inte mycket på gruvan, då den ej fanns med i Tegengrens beskrivning av ädlare malmer och att det skulle vara förenat med stora kostnader att undersöka gruvan ordentligt. Weslien tipsade dock om att ta kontakt med Boliden, vilket lyckades. De sände en geolog (Torsten Du Rietz) till Stjärnberget, men han menade att ”kopparmalmsförekomsten ifråga ligger i ett leptitbrottstycke i granit, körteln har tydligen varit ganska bred men kort. Kopparhalten har varit rätt rik. Eftersom leptiten smalnar i strykningsriktningen är utsikterna för en större kvarvarande malm ej stora”.

 

 Järnsmide från tidigt 1700-tal? Drygt en dm hög.
 

Läget idag

Jag och Conny E från denna hemsida har vid två tillfällen besökt denna gruva. År 2007 och 24 mars 2008. Gruvan ligger som sagt vid Stjärnberget 2 km ost om Lesjöfors. Byggnadslämningar i närheten finns kvar i form utav gårdarna Norra- Mellan- och Södra Stjärnberget. Vid Södra Stjärnberget är huset och uthusen nästan intakta, om än i starkt förfall. Vid Norra Stjärnberget finns endast grunder kvar av huset. Här bodde för övrigt den en gång i tiden rikskände grisfarmaren Lasse Sorvari, men det är en annan historia. Sedan har vi Mellersta Stjärnberget, där väggarna av en slagstensbyggnad finns kvar, och ett 20-tal meter söderut en betongtrapp.

 

 Tydlig gräns mellan  den mörkare leptiten (överst), och granit (nedan). Ligger i kanten mellan lilla utstrossningen i sydväst och det större brytningsrummet i söder.
 

Gruvan ligger ett hundratal meter sydost om Mellersta Stjärnberget. En stig går mellan dessa tre gårdar i nord-sydlig riktning. Gruvan är bruten i en brant ett bra stycke upp på ett berg, på kartor ibland nämnt ”Gruvberget”, ca 100 m öster om stigen. Varpen sträcker sig ganska långt nedför berget, dock inte fram till stigen. Från gruvans östra kant ned till vattnet är det ungefär 5-6 meter, och från gruvans västra kant ned till vattnet ca en meter. I den södra delen finns i väster en mindre utstrossning med ett 20-tal synliga borrhål. Längst i söder finns ett brytningsrum, tillmakat, som är ca 10 m långt, 3 m brett och 3 – 6 m högt i tak. I sydost går det in ca 4 m mot öster, ca 3 m brett. Längst i norr finns också tydliga tecken på tillmakning. Efter gruvans västra kant, endast några meter från gruvhålet, finns en s.k. hästvindssten (en plan sten med ett stort hål i), ett tecken på att det en gång i tiden här fanns en hästvind, en uppfordringsanordning för berg och/eller vatten. Den var dock snötäckt vid senaste besöket. En del järnsmide finns också som sitter fast i berget, vi upptäckte två stycken, en långt in i gruvan, i södra delen, och en efter gruvans nordvästra kant. Några lämningar efter den ovan omnämnda stollen kunde vi ej upptäcka. Ett tiotal norr om gruvan finns också en byggnadsgrund och lite högre upp i branten, något som ser ut som två små skärpningar (mindre brytningsförsök).

 

Rester av gården Mellersta Stjärnberget.
 

Sammanfattningsvis kan man säga att Stjärnbergets koppargruva, i all sin blygsamhet, är rätt så spektakulär, och har ett dramatiskt läge i en vild natur. Att den även har små hålrum under jord är ett plus som dock är enklast att besöka vintertid. Kolla dock så att isen är tillräckligt tjock först. Vi tycker att gruvan förtjänar ett besök.

 

 

Källa: Harald Carlborg – ”Långbans malmtrakt”, Filipstad 1931.

”Slaggstänk” (Lesjöfors AB:s personaltidning) nr 1-1958.

 

Text: J. Kruse 2008-03-25.

Foto J. Kruse/Conny E, 2008.


 

 

 

 


NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR