ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

 

FINSHYTTAN ANNO 1903

(artikel från Filipstads Tidning 1903-04-18)

 

Vid Finshyttans mekaniska verkstad har man nu på allvar börjat taga de nya arbetslokaler i anspråk, hvilka under de senaste åren varit under uppförande. Med anledning däraf gjorde vi häromdagen ett besök i etablissementet.

   Vi togo inträde genom den genom den nya afdelningen af mekaniska verkstaden, som redan utifrån tecknar sig som en synnerligen imposant byggnad. Därinne visar den en väldig arbetssal om, låt oss säga, tre våningars höjd, ehuru någon indelning i våningar i vanlig mening naturligtvis icke förekommer. Ljus inströmmar från båda långsidorna såväl som från gaflarna genom väldiga, från golf till tak gående fönster, hvarför hela den stora lokalen kan på en gång öfverskådas. Den ger ett synnerligen godt intryck af luftighet och soliditet på samma gång.

   Är salen stor, så är den också afsedd att inrymma ett storslaget maskineri, hvaraf de väldigaste pjäserna redan finnas där.

 

   Redan strax inom stora porten fängslades uppmärksamheten af ett väldigt gjutgods, som i en ändå väldigare svarfmaskin nu erhöll sin sista afputsning. Det var en af två halfvor hopnitad järnring om cirka 1 meters bredd och 4 meter i genomskärning samt vägande omkring 3,000 kilo.

   Åtskilliga dylika ringar lågo redan färdiga för afsändning, andra voro under arbete på andra ställen; sålunda fingo vi se en, som nyss lämnat gjuteriet och på hvilken formsanden ännu delvis satt kvar; för en annan höll man på att göra ny form o.s.v. Beställningen omfattar inalles 16 stycken sådana ringar, hvilka ställda ofvanpå hvarandra skola bilda en brunn i den staden Örebro.  Alla vittnade med sina vackra gjutytor om att arbetet bedrifves med stor omsorg och skicklighet såväl som därom att goda rudimaterier användas både för formning och gjutning.

 

   Men det var ju om verkstaden vi här skulle säga några ord. Svarfen, hvari det väldiga godset rörde sig, är en kolossal pjäs, tillverkad vid verkstaden efter ritningar af ingeniör Carl Bergström. Möjligen kan läsaren göra sig ett begrepp om dess dimensioner, när han får veta, att det nu under svarfning varande godset på långt när icke är det största, som kan bearbetas i maskinen.

   Gränsen för dess arbetsförmåga betecknas af följande mått: 6 meters diameter och 2 meters bredd, eller 20 fots höjd och 62/3 fots bredd kan det gjutgods ha, som maskinen förmår bearbeta. Det är också en dyrbar pjäs; en firma, till hvilken verkstaden vände sig för att få en dylik, ehuru icke så starkt byggd maskin, begärde ej mindre än 85 tusen för densamma.

   Vi gå förbi mindre svarfmaskiner och hinna till en ny väldig järnhyfvel af Köpings mekaniska verkstads fabrikat. Den hyflar 6 meter i längd. Gentemot denna står en kraftig och modern fräs- och borrmaskin, och nästan hela kortsidan af salen, intill ingången till gamla verkstaden, upptages af en väldig pjäs, en axelsvarf af amerikanskt fabrikat, i hvilken kunna svarfvas axlar af ända till 9 meters (30 fot) längd.

 

   Utmed långsidorna löpa gallerier, afsedda att framdeles upptaga de mindre svarfvar m. m,  som f. n. inrymmas å ena galleriet i gamla verkstaden, där utrymmet väl behöfves för snickareverkstadens utvidgning, och ändå högre upp befinna sig löpbanorna för lyftblocken, med hvilka sinnrika och arbetsbesparande anordningar gods om intill 7,500 kilos vikt af en man kunna transporteras till hvilken punkt af verkstaden som helst.

   Vid ena kortväggen af salen är, såsom nyss nämndes, förbindelse, som framledes kommer att utvidgas, med gamla verkstaden.

 

   Vid motsatta kortväggen, i rät vinkel mot nya verkstadens längdriktning, vidtager en annan nybyggnad, som förmedlar öfvergången till gamla gjuteriet.

   Äfven här äro dimensionerna väldiga och belysningen särdeles god.

   Närmast verkstaden kommer renshuset, där gjutgodset befrias från formsand och undergår den gröfre afputsningen, och omedelbart därintill ligger nya gjuteriet  i samma stil och höjd samt med tre väldiga torkugnar för formarna på ena sidan.

   Äfven längs denna byggnad äro i taket gjorda väldiga anordningar för två kraftiga, svängbara lyftkranar, hvardera lyftande gods om 15,000 kilos vikt, och för beredande af tillräcklig stagning och trygghet för en sådan belastning äro här alldeles utomordentliga åtgärder vidtagna, i det fialliknande sträfpelare uppförts å byggnadens utsidor mellan alla fönster, i hvilka pelare takstagen förankrats, och därjämte komma ytterligare stag att sträckas än längre ut och förankras i marken.

 

   Då gjuteri- och renshusbyggnaden kommer att stå fullt färdig för sitt ändamål, skall Finshyttans verkstad, till glädje och lycka för både dess energiska ägare och än mera för dess talrika, sträfsamma och intelligenta arbetarekår samt den ort, som i så mycket är beroende af dennas välgång, vara i stånd att i ännu högre grad än hittills motsvara de anspråk, som ställas på densamma, och mottaga till utförande ännu flera och större order.

   Om verkstadens anseende torde det bästa vittnesbörd vara afgifvet däruti, att den äfven under svåra konjunkturer, som på senare tid rådt, varit öfverhopad med arbete.  Etablissementets specialitet är som bekant turbiner, och på dessas fullkomnande arbetas alltjämt.

  Vi voro vid besöket på platsen i tillfälle att se de nyaste frukterna af detta fullkomningsarbete, och det är sådant, att man med full visshet anser sig kunna säga, att dessa turbiner i effektivitet öfverträffa till och med de bästa amerikanska, hvilka hittills intagit det främsta rummet inom denna bransch.

 

Till dator av J. Kruse 2005-10-17.

Mer om Finshyttan:
BILDER: Klicka här...
HISTORIK: Klicka här...INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR