ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

                    HERRÄNG - EKNÄSGRUVAN

                   
                                                                                                                                                            Källa: Äldre vykort Om Finnmossen i Filipstads Bergslag var den västligaste järngruvan i mellansverige av betydelse så var Herrängs gruvor de ostligaste, belägna ca 4 mil norr om Norrtälje. Bilden visar Eknäslaven, färdigställd år 1919 och redan då försedd med ett s.k. Koepespel som stod i ett spelhus å marknivån (till höger i bild). Schaktet är ca 285 m djupt och inrymde från början en person/berghiss med motvikt. På 1950-talet inrättades skip/personhiss med motvikt. Gruvan nedlades i början av 1960-talet och 1982 brann tyvärr laven med det märkliga formspråket ned. Notera elloket framför laven.