ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

 

JÄRNVÄGEN BRATTFORS – GEIJERSDAL

 

Som påbörjades i fjol somras, har innevarande månad fullbordats, och enligt meddelande till Filipstads Tidning anlände till Brattfors den 14 dennes på e. m. det för järnvägen af Brattfors aktiebolag hos Karlstads mek. verkstad afdelning i Kristinehamn beställda lokomotivet, hvarmed profkörningar nu företagits.

Banan, som länge varit påtänkt och nu lyckligt färdigbyggts, har en längd af något öfver 8 kilometer och framgår uteslutande på Brattfors bolags egen mark från bruket till Geijersdals station på Bergslagsbanan.

Största lutningsförhållandet är 1 på 60. Till stor del går järnvägsanläggningen öfver hedmark och mossar.

Lokomotivet är sexkoppladt och visar ett välgjordt arbete, som hedrar den verkstad, hvarifrån det utgått.

Genom banans fullbordande och tagande i bruk har bolaget fått utfraktningen af sina produkter till Bergslagsbanan vida bekvämare och lättare än förut, då allt skulle forslas på vagn till Geijersdal och på en väg, som höst och vår delvis kunde kallas ofarbar.

Vid lokomotivets profkörning vore en del af bruksarbetarna af disponenten Chr. R. Geijer inbjudna att göra en liten lusttur till Geijersdal efter ånghästen.

 

Källa (ordagrant från):

Filipstads Tidning lördagen den 15 november 1902.

 

J. Kruse 2005-10-08.

 

Vill ni läsa mer om järnvägen Brattfors - Geijersdal så rekommenderar vi "Smalspår och sjöfart i Bergslagen" av Erik Sundström och Hans Eriksson. Tryckt Trelleborg 2003. Här finns en liten "specialare" på 3 sidor om banan. Dessutom mycket om andra järnvägar i Bergslagen, ofta med unika bilder.

Vill ni läsa om Brattfors hytta: Klicka här...
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR