ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET
 
BILDER: >>>>

Haborshyttefältet är beläget 2,5 km öster om Nordmarks kyrka och omfattar ett mycket stort antal fyndigheter. De flesta ligger norr om den lilla Hulttjärnen och söder om Hejsmossen. Gruvorna upptogs i slutet av 1600-talet.

Fältets största gruva heter Fredriksbergsgruvan. Här jobbade 16 pers- oner år 1841, således inte någon obetydlig arbetsplats. I denna gruva har genom åren brutits cirka 30 000 ton malm. Gruvans djup är 76 meter och den lades ner 1886.

Även Elzbergsgruvan har givit hyggliga resultat. Denna gruva arbet- ades så sent som år 1905, då den lades ned. Malmerna i denna gruva ansågs då inte utbrutna. Störst var malmarean på 30-35 m nivå, nämligen 360 m². Redan på 40 m nivå hade dock arean minskat till hälften. Elzbergsgruvan har lämnat 15 000 ton malm.

Damm
År 1849 byggde ovanstående två gruvors bolag en vattenkonst och för detta ändamål hade man anlagt en ganska stor damm väster om gruvorna. Tillgången på vatten till hjulet var dock ganska dålig, varför man 1851 höjde dammen 1,2 meter så den blev sammanlagt 5,7 meter hög. Den 11 maj 1855 uppstod en smärre katastrof då denna damm brast och förstörde vattenhjul och hjulhus. Även åkrar vid Haborshyttan skadades, varjämte landsvägsbron över Majorsbäcken också sköljdes bort.

Kraftledning
1898 upptogs även Hulttjärnsgruvorna, även om en del av dem bearbetats tidigare, och man sänkte då tjärnens yta 2 meter med hjälp av en 310 m lång kanal. Dessutom träffades avtal med Aggruve bolag om att få överta såväl kontrakt med ägaren till Stockforsen (strax sydväst om Fogdhyttan) angående vattenrätt samt arrendera det elektriska maskineri som tidigare använts för kraftöverföring vid Aggruvan. Den elektriska ledningen blev 5 km lång. Tyvärr lades gruvan ner redan 1903, efter att mellan åren 1900-1903 givit 3 000 ton. Den var då 62 meter djup.

För övrigt kan nämnas att konstgångar från både Nordmarksberg (Nordgruvan) och Taberg (Våg- och Stedtgruvorna) användes under 1880-talet för länshållning i Haborshyttefältet. Även ångmaskiner har använts för länshållning. Fredriksbergs- och Elzbergsgruvorna läns- ades år 1884-85 på detta sätt.

HABORSHYTTEFÄLTET
HISTORIK
BILDER

NORDMARK
AG/FALLGRUVORNA
BJÖRNBERGSFÄLTET
FINNMOSSEN
FINNSHYTTEBERGSFÄLTET
GRUNDSJÖFÄLTET
HABORSHYTTEFÄLTET
HÖKBERGSFÄLTET
JAKOBSBERGSFÄLTET
LINDBOMSGRUVORNA
MATSBERGSFÄLTET
NORDMARKSBERG
ORMBERGSFÄLTET
SANDSJÖBERGSFÄLTET
TABERG
VÄRMLANDSBERG

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR