ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

JAKOBSBERGSFÄLTET
 
BILDER: >>>>

Detta fält omfattar tre gruvor, av vilka dock endast den nordligaste haft någon större betydelse. Ett flertal små kalkbrott finns också i närheten av dessa gruvor. Gruvorna ligger cirka 1 km söder om Nordmarks kyrka.

Vid Jakobsbergsfältet har man funnit ett anmärkningsvärt stort antal mineraler. Några exempel är:

Gedigen koppar
Jakobsit
Malakit
Inesit
Hausmannit
Barylit
Plumboferrit
Hematophanit

Antalet olika mineraler är omkring 100.

Manganmalm
Det var malmletaren och Bergskonduktören L. J. Igelström (1822-1897) som i början av 1860-talet fann denna fyndighet, även om den möjligen kan vara identisk med de i slutet av 1600-talet omnämnda Gräsåsskärpningarna. Igelström fann mangan i dessa gruvor, som antagligen innan brutits på järnmalm. Brytningen torde efter Igelströms fynd börjat omedelbart.

Efter en period av stillestånd upptogs gruvan åter 1886 och arbetades en kort tid, men övergavs, då tillgången på både järn- och manganmalm ansågs allt för ringa. Detta år arbetades även på den strax söder om den gamla gruvan belägna och på manganmalm brutna skärpningen. Denna upptogs ånyo 1891, då 200 ton manganmalm erhölls, och bearbetades med två man även år 1898 med en malmfångst av 125 ton ur 400 ton brutet berg. År 1891 erhölls över 200 ton så kallad mangankalk.

Provborrningar
När importen av manganmalm försvårades under första världskriget beslöt man att undersöka Jakobsbergsgruvan närmare. Den länsades till slutet av 1917, varefter försöksbrytning och undersökning medelst diamantborrning företogs till en kostnad av över 20 000 kr. Totalt erhölls en kvantitet av 2 800 ton berg innan brytningen inställdes i oktober 1918 på 27 meters avvägning. Ur det kunde 28 ton 1:a och 27 ton 2:a manganmalm samt ca 130 ton mangankalk urskrädas. Malmutbytet blev sålunda obetydligt. Inte heller med två i början av år 1919 neddrivna borrhål mot djupet om sammanlagt 71 m längd, blev någon malm anträffad.

JAKOBSBERGSFÄLTET
HISTORIK
BILDER

NORDMARK
AG/FALLGRUVORNA
BJÖRNBERGSFÄLTET
FINNMOSSEN
FINNSHYTTEBERGSFÄLTET
GRUNDSJÖFÄLTET
HABORSHYTTEFÄLTET
HÖKBERGSFÄLTET
JAKOBSBERGSFÄLTET
LINDBOMSGRUVORNA
MATSBERGSFÄLTET
NORDMARKSBERG
ORMBERGSFÄLTET
SANDSJÖBERGSFÄLTET
TABERG
VÄRMLANDSBERG

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR