ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

MATSBERGSFÄLTET
 
BILDER: >>>>
GRUVOR OCH HJULGRAVAR: >>>>

Gruvfältet är beläget på sluttningen mellan Sandsjöälven och Tabergs kanal, cirka 3,5 km norr om Nordmarks kyrka. Längst i norr ligger, skild från de övriga, Grenkärrgruvan, söder om denna ligger de tre Matsbergsgruvorna. Därefter följer Grenåsgruvorna. Troligen är det dessa gruvor som även kallas Gånglågsgruvorna. Längre i söder ligger Eriksbergs- och Särdfallsgruvorna.

Matsbergsgruvan nämns i relationerna 1806 då den upptogs från ödesmål. Den sägs då utgöra en av de ödelagda Gringruvorna vid Grinbron över Sandsjöälven. Den återupptogs återigen 1820, då även ett nytt uppfordringsschakt påbörjades. Påföljande år arbetades i två schakt, då 9 personer uppfordrade 760 tunnor god malm. Brytningen fortsatte nu (tidvis med rätt stor framgång) fram till år 1837, då den åter ödelades. 1848 rengjordes en sänkning söder om den gamla gruvan och denna arbetades under hela året. Malmen var dock inte mer än cirka 60 cm bred. Gruvan arbetades fram till april månad, påföljande år, då vattentillflödet blev så starkt att brytningen måste upphöra. Gruvan har lämnat cirka 5 900 ton malm.

Grenåsgruvorna bröts under kortare tider på 1820, 1830 och 1850-talen. De har tillsammans gett 582 ton malm. Eriksbergsgruvan arbetades med föga framgång under åren 1827-1833 och lämnade under denna tid 232 ton malm.

Särdfallsgruvan nämns 1741 såsom upptagen från ödesmål före- gående år. Andra gången den nämns är 1806 och den verkar sedan ha brutits till 1823, dock med kortare avbrott. 1820 arbetade i nordvästra sänkningen 12 personer, som uppfordrade 676 tunnor malm. Gruvan låg nu öde fram till 1854, då den åter sattes i stånd. Enligt Nils H. Magnusson så bröts nu gruvan fram till 1860 men i relationerna nämns endast åren 1854-55. Gruvans sista arbetsperiod var mellan åren 1875-76. Sammanlagt har för denna gruva redovisats 6 000 ton malm. För hela Matsbergsfältet redovisas totalt 12 700 ton från och med år 1761.

MATSBERGSFÄLTET
HISTORIK
GRUVOR OCH HJULGRAVAR
BILDER

NORDMARK
AG/FALLGRUVORNA
BJÖRNBERGSFÄLTET
FINNMOSSEN
FINNSHYTTEBERGSFÄLTET
GRUNDSJÖFÄLTET
HABORSHYTTEFÄLTET
HÖKBERGSFÄLTET
JAKOBSBERGSFÄLTET
LINDBOMSGRUVORNA
MATSBERGSFÄLTET
NORDMARKSBERG
ORMBERGSFÄLTET
SANDSJÖBERGSFÄLTET
TABERG
VÄRMLANDSBERG

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR