ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

HUVUDUTFRAKTSNIVÅ

Nordmarksberg
360 m nivå genom den ca 1 km långa orten till Tabergs gruvor. I Nygruveschaktet låg utfraktsnivån på 70 m nivå.

Värmlandsberg
390 m avvägning.

Se bild på lokförare...

Finnmossen
335 m avvägning. Tidigare utfraktsnivåer låg på 238 och 287 m avvägning.

Taberg
Utfraktsnivåer fanns på flera olika nivåer, bland annat 80 m avvägning (Dyviksmalmen) och 350 m. Största trafiken försiggick dock på 1950-talet på 390 m nivå. Här kom bland annat malmen från Nordmarks- bergs gruvor och dessutom från överliggande och underliggande nivåer i Taberg. Från de djupare nivåerna under 390 m uppfordrades först malmen genom Värmlandsschaktet.

Persberg
200 meters nivån var huvudnivå redan på 1910-talet och användes en bra bit in på 1950-talet. Senare huvudnivåer låg på 260 och från och med mitten på 1960-talet även på 310 m avvägning. Tidigare försig- gick dock brytning ner till 400 m i de så kallade Skärstötemalmerna.

Långban
Ett flertal utfraktsnivåer har funnits, bland annat Lesjöforsorten 150 m avvägn, Australien 220 m, Tasmanien 245 m, Mandschuriet 280 m och längst ner Abessinien på 320 m nivå. Om loktransport av malmen förekommit på samtliga dessa nivåer är dock osäkert.
TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR